|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > หน่วยงานภายในเทศบาล > กองคลัง
 

กองคลัง
   
สถานที่ตั้ง
: ชั้น 1 เทศบาลตำบลช่องลม
เบอร์โทรศัพท์ : 055-741666-7 ต่อ 124
เบอร์โทรสาร
: 055-741670

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

กองคลัง

            มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางด้านการคลังของเทศบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเยวกับการควบคุมการรับจ่าย จ่ายเงินสะสมของเทศบาล ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย พิจารณาตรวจจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ เงินทดแทน เงินทำขวัญ และเงินประเภทอื่นในลักษณะเดียวกัน ควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องเงินกู้ เงินยืมสะสมของเทศบาล เงินยืมทดรองจ่าย เงินฝากเงินอุดหนุน ควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับการตัดเบิกปีการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี และการขยายเวลาตัดฝากเงินประมาณ ควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดเทศบาล และการนำส่งเงินรายได้ ตรวจสอบให้คำแนะนำชี้แจงการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการคลังให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินเทศบาล จัดเก็บรักษาทรัพย์สมบัติอันมีค่าของเทศบาลและการปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย มีผู้อำนวยการกองคลังเป็น       ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองคลัง กองคลังตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 ด้านขวาของอาคาร


  ข่าวสารกองคลัง
โฟส : 4 กันยายน 2561/08:46:45
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2561

โฟส : 27 ธันวาคม 2556/10:18:06
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

โฟส : 13 พฤศจิกายน 2556/15:18:22
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลช่องลม ภาคเรียนที่ 2/2556

โฟส : 1 พฤษภาคม 2556/11:52:40
ประกาศ เทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาขนาดกลางภายในโรงเรียนเทศบาลช่องลม

โฟส : 1 พฤษภาคม 2556/11:52:10
ประกาศ เทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามรอบโรงเรียนผลิตปุ๋ยชีวภาพพร้อมป้

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่