|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > หน่วยงานภายในเทศบาล > กองวิชาการและแผนงาน
 

กองวิชาการและแผนงาน
   
สถานที่ตั้ง
: อาคารกองวิชาการและแผนงาน
เบอร์โทรศัพท์ : 055-741666-7 ต่อ 199
เบอร์โทรสาร
: 055-741670

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

 

กองวิชาการและแผนงาน

              มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจึดทำแผนพัฒนา ที่มาจากปัญหาความต้องการของประชาชนโดยตรง เพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผน หรือโครงการติดตามประเมิน การดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจสังคม การเมือง การบริหารหรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้อาจเป็นนโยบายแผนงานของเทศบาลและโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม หรือระดับจังหวัด แล้วแต่กรณี รวมถึงมีหน้าที่ดูแลด้านประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลช่องลม การสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย มีผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เป็นผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองวิชาการและแผนงาน กองวิชาการและแผนตั้งอยู่ อาคารกองวิชาการและแผนงาน (อาคารป้องกันฯ เดิม)


  ข่าวสารกองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 21 ตุลาคม 2563/11:24:09
ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โฟส : 19 ตุลาคม 2563/08:39:06
ประกาศเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

โฟส : 5 ตุลาคม 2563/11:09:22
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กันยายน 2563

โฟส : 18 กันยายน 2563/15:27:33
ประกาศผลการประกวดราคา e-bidding เลขที่6/2563

โฟส : 18 กันยายน 2563/14:08:01
ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่
  แกลเลอรี่ภาพถ่ายกองวิชาการและแผนงาน
แกลเลอรี่ทั้งหมด คลิกที่นี่  

 รายการ 1 ถึง 6 จากทั้งหมด 482
หน้า 1 / 81 ถัดไป หน้าสุดท้าย

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลช่องลม ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่1/2564
รูปภาพ 6 ภาพ
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่1/2564
รูปภาพ 4 ภาพ
รางวัลเชิดชูเกียรติคลังปัญญาผู้สูงอายุ จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี ๒๕๖๓
รูปภาพ 5 ภาพ
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รูปภาพ 6 ภาพ
รางวัลเชิดชูเกียรติ พื้นที่ต้นแบบดีเด่นชมรมผู้สูงอายุด้านแพทย์แผนไทย ระดับประเทศ
รูปภาพ 8 ภาพ
ตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) ประจำปี 2563
รูปภาพ 7 ภาพ

 รายการ 1 ถึง 6 จากทั้งหมด 482
หน้า 1 / 81 ถัดไป หน้าสุดท้าย