|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > หน่วยงานภายในเทศบาล > กองวิชาการและแผนงาน
 

กองวิชาการและแผนงาน
   
สถานที่ตั้ง
: อาคารกองวิชาการและแผนงาน
เบอร์โทรศัพท์ : 055-741666-7 ต่อ 199
เบอร์โทรสาร
: 055-741670

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

 

กองวิชาการและแผนงาน

              มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจึดทำแผนพัฒนา ที่มาจากปัญหาความต้องการของประชาชนโดยตรง เพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผน หรือโครงการติดตามประเมิน การดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจสังคม การเมือง การบริหารหรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้อาจเป็นนโยบายแผนงานของเทศบาลและโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม หรือระดับจังหวัด แล้วแต่กรณี รวมถึงมีหน้าที่ดูแลด้านประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลช่องลม การสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย มีผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เป็นผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองวิชาการและแผนงาน กองวิชาการและแผนตั้งอยู่ อาคารกองวิชาการและแผนงาน (อาคารป้องกันฯ เดิม)


  ข่าวสารกองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 14 สิงหาคม 2563/10:16:30
แบบฟอร์มชำระภาษีผ่านธนาคาร

โฟส : 7 สิงหาคม 2563/16:08:13
ตรวจรับงานจ้าง โครงการขุดลอกคลองหนองชุมแสง หมู่ที่5 บ้านวังยาง

โฟส : 5 สิงหาคม 2563/15:44:55
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2563

โฟส : 31 กรกฏาคม 2563/14:59:28
เรียกประชุมสภาและนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องลม สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 ประจำปี2563

โฟส : 3 กรกฏาคม 2563/16:17:13
ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง ประกาศรายชื่อประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือ ตามระเบีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบัฉบับที่ 2)พ.ศ. 2561

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่
  แกลเลอรี่ภาพถ่ายกองวิชาการและแผนงาน
แกลเลอรี่ทั้งหมด คลิกที่นี่  

 รายการ 1 ถึง 6 จากทั้งหมด 469
หน้า 1 / 79 ถัดไป หน้าสุดท้าย

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 29 มิถุนายน 2563
รูปภาพ 10 ภาพ
ประเพณีแห่นางแมวขอฝน หมู่ที่3 บ้านบึงกระดาน
รูปภาพ 11 ภาพ
ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
รูปภาพ 13 ภาพ
โครงการพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 22 สิงหาคม 2562
รูปภาพ 9 ภาพ
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2563
รูปภาพ 17 ภาพ
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลช่องลม ประจำปี 2562
รูปภาพ 10 ภาพ

 รายการ 1 ถึง 6 จากทั้งหมด 469
หน้า 1 / 79 ถัดไป หน้าสุดท้าย