|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > หน่วยงานภายในเทศบาล > กองวิชาการและแผนงาน
 

กองวิชาการและแผนงาน
   
สถานที่ตั้ง
: อาคารกองวิชาการและแผนงาน
เบอร์โทรศัพท์ : 055-741666-7 ต่อ 199
เบอร์โทรสาร
: 055-741670

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

 

กองวิชาการและแผนงาน

              มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจึดทำแผนพัฒนา ที่มาจากปัญหาความต้องการของประชาชนโดยตรง เพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผน หรือโครงการติดตามประเมิน การดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจสังคม การเมือง การบริหารหรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้อาจเป็นนโยบายแผนงานของเทศบาลและโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม หรือระดับจังหวัด แล้วแต่กรณี รวมถึงมีหน้าที่ดูแลด้านประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลช่องลม การสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย มีผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เป็นผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองวิชาการและแผนงาน กองวิชาการและแผนตั้งอยู่ อาคารกองวิชาการและแผนงาน (อาคารป้องกันฯ เดิม)


  ข่าวสารกองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 15 กรกฏาคม 2562/16:10:57
วิสัยทัศน์และพันธกิจของเทศบาลตำบลช่องลม

โฟส : 15 กรกฏาคม 2562/15:03:19
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลช่องลม

โฟส : 15 กรกฏาคม 2562/11:30:42
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โฟส : 15 กรกฏาคม 2562/09:07:59
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่1-3 ประจำปี 2562 (สำนักปลัด)

โฟส : 12 กรกฏาคม 2562/16:18:43
กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่
  แกลเลอรี่ภาพถ่ายกองวิชาการและแผนงาน
แกลเลอรี่ทั้งหมด คลิกที่นี่  

 รายการ 1 ถึง 6 จากทั้งหมด 437
หน้า 1 / 73 ถัดไป หน้าสุดท้าย

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล (การประชุมครั้งที่4/2562)
รูปภาพ 7 ภาพ
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล (การประชุมครั้งที่4/2562)
รูปภาพ 10 ภาพ
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
รูปภาพ 27 ภาพ
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2562
รูปภาพ 20 ภาพ
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2562
รูปภาพ 18 ภาพ
ร่วมแสดงในงานนพพระ-เล่นเพลง ประจำปี 2562
รูปภาพ 0 ภาพ

 รายการ 1 ถึง 6 จากทั้งหมด 437
หน้า 1 / 73 ถัดไป หน้าสุดท้าย