|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > หน่วยงานภายในเทศบาล > กองสวัสดิการสังคม
 

กองสวัสดิการสังคม
   
สถานที่ตั้ง
: ชั้น 1 เทศบาลตำบลช่องลม
เบอร์โทรศัพท์ : 055-741666-7 ต่อ 172
เบอร์โทรสาร
: 055-741670

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

 

กองสวัสดิการสังคม

             มีหน้าที่ความรับผิดชอบเดี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกกลุ่ม อาทิ เด็ก สตรี  ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีโอกาสได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลืออย่างทั่วถึง การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบของชุมชนให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย การให้คำปรึกษา แนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม งานบรรเทาความาเดือดร้อน ดการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในชุมชน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม ตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 ด้านซ้ายของอาคาร 


  ข่าวสารกองสวัสดิการสังคม
โฟส : 9 ตุลาคม 2555/20:45:07
กำหนดการออกบริการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือนตุลาคม 2555

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่