|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > เอกสาร Download
 
     เอกสาร
   
 
25 ตุลาคม 2556/
1. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
  เปิดเอกสารแนบ

 
 
     เอกสารกองคลัง
   
 
10 ตุลาคม 2555/
1. กำหนดการและขั้นตอนการชำระภาษี
  เปิดเอกสารแนบ

10 ตุลาคม 2555/
2. ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์
  เปิดเอกสารแนบ

 
 
     เอกสารกองวิชาการและแผนงาน
   
 
19 ตุลาคม 2556/
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
  เปิดเอกสารแนบ

19 ตุลาคม 2556/
2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2554
  เปิดเอกสารแนบ

10 ตุลาคม 2555/
3. หมายเลขโทรศัพท์ เทศบาลตำบลช่องลม
  เปิดเอกสารแนบ

10 ตุลาคม 2555/
4. ข่าวประชาสัมพันธ์
  เปิดเอกสารแนบ

25 มิถุนายน 2556/
5. ภาพรวมทิศทางการพัฒนาของประเทศในสรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับเต็ม
  เปิดเอกสารแนบ
  เปิดเอกสารแนบ

28 มิถุนายน 2556/
6. แบบฟอร์มขอให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์
  เปิดเอกสารแนบ

19 ตุลาคม 2556/
7. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
  เปิดเอกสารแนบ

20 พฤศจิกายน 2556/
8. พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้าน (ฉบับที่ ๔)พ.ศ.๒๕๕๖
  เปิดเอกสารแนบ

29 มกราคม 2561/
9. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  เปิดเอกสารแนบ

3 พฤษภาคม 2564/
10. โลโก้เทศบาลตำบลช่องลม
  เปิดเอกสารแนบ

 
 
     เอกสารกองสวัสดิการสังคม
   
 
10 ตุลาคม 2555/
1. การขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ
  เปิดเอกสารแนบ

 
 
     เอกสารสำนักปลัดเทศบาล
   
 
29 ตุลาคม 2556/
1. แบบคำร้องขอเพิ่มชื่อ/ถอนชื่อ (ส.ถ./ผ.ถ.๑๑)
  เปิดเอกสารแนบ

29 ตุลาคม 2556/
2. หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
  เปิดเอกสารแนบ

5 พฤศจิกายน 2556/
3. รัฐธรรมนูญ
  เปิดเอกสารแนบ

 
 
     เอกสารเทศบาลคาร์บอนต่ำ
   
 
28 ตุลาคม 2556/
1. เทศบาลตำบลช่องลมจัดทำรายงานประจำปี เป็นปฎิทินตั้งโต้ โดยมุ่งเน้นเรื่องผลงานด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษา ท้องถิ่น เป็นการอนุรักษ์และพัฒนาไปสู่เทศบาลคาร์บอนต่ำ ไปพร้อมๆ กัน
  เปิดเอกสารแนบ