|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > แกลเลอรี่ภาพถ่าย > แกลเลอรี่กองวิชาการและแผนงาน > โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและทัศนศึกษาดูงานให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
 

 
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและทัศนศึกษาดูงานให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
สร้างเมือ :  27 กันยายน 2561/08:39:31  โพสต์โดย : Aministrator

             เมื่อวันที่  30  สิงหาคม  2561  เทศบาลตำบลช่องลม  โดยสำนักปลัดเทศบาล ได้จัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและทัศนศึกษาดูงานให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องลม โดยได้รับเกียรติจากนายเฉลา สงขัย นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ นายประจวบ วิชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลช่องลม เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะ ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม สอดคล้องกับกระบวนการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ สามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นการส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีม ร่วมกันพัฒนาและสร้างการเปลี่ยนแปลงในเทศบาลไปในทิศทางเดียวกัน 

              สำหรับการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายคำภา ขันสู้การ รองนายกเทศมนตรีตำบลช่องลม และนายทนง  นาทาม ปลัดเทศบาลตำบลช่องลม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 40 คน และในช่วงบ่ายได้เข้ารับฟังบรรยายสรุปหลักการสร้างภาพพจน์ที่ดีขององค์กรด้านงานบริการ พร้อมเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลลานกระบือ