|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > แกลเลอรี่ภาพถ่าย > แกลเลอรี่กองการศึกษา > วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการดูแลและคุ้มครองทางสังคม (ธนาคารเวลา)
 

 
วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการดูแลและคุ้มครองทางสังคม (ธนาคารเวลา)
สร้างเมือ :  14 พฤษภาคม 2562/13:21:51  โพสต์โดย : วีระชัย กล่ำใจดี

วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องแกรนด์บอลลูม ชั้น ๘ โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพมหานคร อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) เป็นประธานในการเปิดประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการดูแลและคุ้มครองทางสังคม (ธนาคารเวลา) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการขับเคลื่อนการดำเนินงานและยกระดับการดูแลและคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพและเกิดความต่อเนื่องเป็นระบบที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนในชุมชน ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความมั่นคงในชีวิต 
ทั้งนี้ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการร่วมกันระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานธนาคารเวลาในพื้นที่ เพื่อร่วมกันพัฒนาการดำเนินงานธนาคารเวลาในระดับพื้นที่ พัฒนาคู่มือ แนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนและสามารถบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิดความต่อเนื่องเป็นระบบเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในชุมชน และส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ (นางสาวบงกช สัจจานิตย์) ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ (นางประภาวดี สิงหวิชัย) ผู้แทนจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักประสานงานสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะ สโมสรโรตารีกรุงเทพรัตนโกสินทร์ ภาค ๓๓๕๐ โรตารีสากล พร้อมด้วย ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้