|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > แกลเลอรี่ภาพถ่าย > แกลเลอรี่กองการศึกษา > วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2563 ท่านเฉลา สงขัย นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม ลงพื้นที่ติดตามกำกับดูแลความเรีย
 

 
วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2563 ท่านเฉลา สงขัย นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม ลงพื้นที่ติดตามกำกับดูแลความเรีย
สร้างเมือ :  13 กรกฏาคม 2563/17:47:11  โพสต์โดย : วีระชัย กล่ำใจดี

วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2563 ท่านเฉลา สงขัย นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม ลงพื้นที่ติดตามกำกับดูแลความเรียบร้อยด้านอาคารสถานที่ ด้านบุคลากรคณะครู พร้อมให้เกียรติพบปะนักเรียน กล่าวให้โอวาท ให้คำปรึกษา แนะนำให้กำลังใจคณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ งานหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนการสอน การยกระดับคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน เน้นงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ O-net ,RT ,NT ต้องมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นทางสถิติ ควบคู่กีฬาที่โดดเด่น และงานคุณธรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบและระเบียบวินัย ปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทวิถีท้องถิ่น ยึดมั่นตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ลงนิเทศก์ติดตามการจัดการเรียนการสอนทุกห้องเรียน ดูผลการประเมินรายวัน เพื่อทำการสอนซ่อมเสริมให้กับเด็กที่ยังไม่เข้าใจ ให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง