|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > แกลเลอรี่ภาพถ่าย > แกลเลอรี่กองการศึกษา > วันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 โรงเรียนเทศบาลช่องลม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
 

 
วันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 โรงเรียนเทศบาลช่องลม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
สร้างเมือ :  20 สิงหาคม 2563/13:49:24  โพสต์โดย : วีระชัย กล่ำใจดี

วันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 โรงเรียนเทศบาลช่องลม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องหลักสูตรแกนกลาง และสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ให้เกิดวิสัยทัศน์ หลักการ จุดหมาย สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด พร้อมทั้งเพื่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพการศึกษา ผลการสอบ O-net , NT และ RT อ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1 เน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามหลัก 3R x 8C ซึ่งเป็นทักษะของเด็กในศตวรรษที่ 21 รู้จักตัวชี้วัดที่เด็กต้องรู้แต่ละระดับชั้นแต่ละรายวิชา และตัวชี้วัดที่เด็กควรรู้ ขอบคุณ ท่าน ศน.นิภาภรณ์ พิณเมืองทอง และท่าน ศน.บุญลักษณ์ อึ้งชัยพงษ์ ที่กรุณาเสียสละเวลามาช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลช่องลม