|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลช่องลม

  :: ข้อมูลสภาพทั่วไปของเทศบาลตำบลช่องลม

  เทศบาลตำบลช่องลม ได้รับยกฐานะจาก สภาตำบลช่องลม เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลช่องลม เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 และยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลช่องลม ขึ้นเป็น เทศบาลตำบลช่องลม เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2548 เป็นต้นมา ปัจจุบันเทศบาลตำบลช่องลมเป็นเทศบาลขนาดกลาง
   
 
 
 

ลักษณะที่ตั้ง
เทศบาลตำบลช่องลม ตั้งอยู่เลขที่ 108 หมูา 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ห่างจากอำเภอลานกระบือประมาณ 3 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดกำแพงเพชร ประมาณ 55.80 กิโลเมตร มีพื้นที่รับผิดชอบ 47 ตารางกิโลเมตร หรือ 29,375 ไร่ ครอบคลุม พื้นที่ทั้งตำบล มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ประชาสุขสันต์ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
  ทิศใต้    ติดต่อกับ ต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร

ลักษณะพื้นที่ 80% เป็นที่ราบลุ่ม มีน้ำขังในฤดูฝน 20% เป็นที่ราบดอน เกิดจากตะกอนน้ำพัด ไม่มีเขา ที่ราบดอนจะใช้ปลูกพืชไร่ และตั้งถิ่นฐานบ้านเรือน ที่ลุ่มใช้ทำนา บางแห่ง มีการยกร่องปลูกไม้ผล ขุดสระเลี้ยงปลา

 

 

 


  :: ประชากร

 

ประชากร ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2555

 • ชาย 2,882 คน
 • หญิง 2,827 คน

  รวมทั้งสิ้น 5,709 คน
 

 

 


  :: การคมนาคม

 
เทศบาลตำบลช่องลม มีเส้นทางการคมนาคม สามารถศัญจรไปมาได้สะดวก คือ ถนนสายลานกระบือ-ลานตาบัว ซึ่งจะเชื่อมกับเส็นทางต่างๆ ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลช่องลม อำเภอและจังหวัดใกล้เคียง ทำให้การเดินทางโดยใช้รถยนต์ได้รับความสะดวกและรวดเร็ว
 

 

 


  :: สาธารณูปโภค

 
 • การปรปา การให้บริการด้านปรปาในเขตเทศบาลตำบลช่องลม อยู่ในการดูแลของ คณะกรรมการหมู่บ้าน
 • การไฟฟ้า การให้บริการไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลช่องลม อยู่ในการดูแลของการไฟฟ้า ส่วนภูมิถาค สาขาลานกระบือ
 • โทรศัพท์ การให้บริการโทรศัพท์ในเขตเทศบาลตำบลช่องลม อยู่ในการดูแลของ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
 • ไปรษณีย์ การให้บริการด้านไปรษณีย์ในเขตเทศบาลตำบลช่องลม อยู่ในการดูแลของที่ทำการไปรษณีย์ลานกระบือ
 

 

 


  :: สภาพเศณษฐกิจและสังคมโดยรวม

 
 • ประชากรศ่วนใหญ่ ประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้าง บริการ และอุตสาหกรรมในครัวเรือน การผลิตผ้าทอมือ ผ้าไหมต่างๆ เป็นต้น โดยมีสถานะทางเศรษฐกิจเพียงพอแก่การครองชีพ
 • โครงสร้างของสังคม เทศบาลตำบลช่องลม มีพื้นที่ครอบคุม 8 หมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่ มีเชื่อชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ และมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นแบบผสมผสาน เนื่องจากประชากรส่วนหนึ่งเป็นชาวไทยทรงดำ ซ้ง ภูไท และอีสาน มีความสัมพันธ์ ในระบบเครือญาติที่แน่นแฟ้น มีการไปมาหาสู่และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
 

 

 


  :: ด้านการศึกษา

 

สถานศึกษาที่ให้บริการด้านการศึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่ จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย

 1. โรงเรียนบ้านเกศกาสร หมู่ 2 บ้านเกศสร (เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)
 2. โรงเรียนบ้านช่องลม หมู่ 1 บ้านช่องลม
 3. โรงเรียนบ้านบึงกระดาน หมู่ 3 บ้านบึงกระดาน
 4. โรงเรียนบ้านปรือพันไถ หมู่4 บ้านปรือพันไถ

นอกจากนี้เทศบาลตำบลช่องลม ยังได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลช่องลม และโรงเรียนเทศบาลช่องลม เพื่อเปิดให้แก่เด็กก่อนเข้าสู่ระบบการศึกษาภาคบังคับต่อไป

 

 

 


  :: ศาสนา

 

มีศาสนสถาน เพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในพื้นที่ จำนวน 6 แห่ง ดังนี้

 1. วัดช่องลม หมู่ 1 บ้านช่องลม
 2. วัดเกศกาสร หมู่ 6 บ้านเพชรสุวรรณ
 3. วัดปรือพันไถ หมู่ 4 บ้านปรือพันไถ
 4. วัดคลองเจริญ หมู่ 7 บ้านคลองเจริญ
 5. สำนักสงฆ์วังยางวนาราม หมู่ 5 บ้านวังยาง
 6. วัดบึงพระนางทอง หมู่ 8 บ้านบึงพระนางทอง
 

 

 


  :: สาธารณสุข

 

โรงพยาบาลในเขตพื้นที่ จำนวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกศกาสร
ศูนย์บริการสาธารรสุข จำนวน 1 แห่ง คือศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลช่องลม