|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > พนักงานเทศบาลตำบลช่องลม
 
[ แยกตามหน่วยงานภายในเทศบาลตำลบช่องลม ]
   + สำนักปลัดเทศบาล
   + กองคลัง
   + กองช่าง
   + กองวิชาการและแผนงาน
   + กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   + กองการศึกษา
   + กองสวัสดิการสังคม
 
   

สำนักปลัดเทศบาล
 
ทนง นาทาม
ปลัดเทศบาล
  

ชำนาญ จุลมุสิ
รองปลัดเทศบาล
  

ศิริพร แจ้งโถง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
  

ปารณีย์ สื่อสุนทรานนท์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
พลัฏฐ์ เพชรวิจิตร์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
 

นางสาวกนกพร โฉมนาค
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
จารุวรรณ สาบุตร
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
วสุพจน์ ฤกษนันทน์
นิติกรปฏิบัติการ

นพรัตน์ ทวนธง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
บดินทร์ เรืองสังข์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
 

ดนัย ถมทอง
คนงานทั่วไป
ควร บางยิ้ม
คนงานทั่วไป
พรทิพย์ นาคพรม
คนงานทั่วไป
ศิริรัตน์ อินเลี้ยง
คนงานทั่วไป
อนันชัย เจนจบ
คนงานทั่วไป
เกียรติศักดิ์ ฉัตรทอง
คนงานทั่วไป

เปรียญ สมบูรณ์สุข
ดับเพลิง
วีระศักดิ์ ปานา
ดับเพลิง
นิรุนต์ เสือไว
พนักงานดับเพลิง
วันชัย ขุนสุริยะ
พนักงานดับเพลิง
เจริญศักดิ์ มากมี
พนักงานดับเพลิง
กิตติธัช สงขัย
พนักงานดับเพลิง
สุเมธ ชาภูวงษ์
พนักงานดับเพลิง
พิมล เจนจบ
พนักงานขับรถดับเพลิง
ไพรัตน์ วิชัย
จ้างเหมา
ยุพิน สุขทัย
จ้างเหมา
ลำไย พวงรัตน์
จ้างเหมา
ขวัญตา ชื่นทิม
จ้างเหมา
เสวย จูด้วง
จ้างเหมา
บัญชา แช่มช้อย
จ้างเหมาขับรถจักรกล
ศราวุฒิ บุตรอินทร์
จ้างเหมา