|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > บุคลากรสมาชิกสภาฯ
 
 
นายระเบียบ น้อยพงษ์
ประธานสภาเทศบาลตำบลช่องลม
  

นายเดโชชัย นิ่มนวล
รองประธานสภาฯ
  

นายล่อน เจนจบ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลช่องลม
นายสมเดช ศรีหาตา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลช่องลม
นางสุคนธ์ เจนจบ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลช่องลม
นายประจวบ จันทร์คง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลช่องลม
นางจาลึก เลาหพิบูลรัตนา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลช่องลม
นางทองหล่อ น้อยพงษ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลช่องลม
นายสรัล ขำคล้าย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลช่องลม
นายสมประสงค์ อินเลี้ยง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลช่องลม
นายพินโย อินเลี้ยง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลช่องลม
นายประพันธ์ โกสุม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลช่องลม