|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมด > ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ > การโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
 
 

การโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล
หน่วยงาน : สำนักปลัดเทศบาล
 

ด้วยเทศบาลตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 สังกัดเทศบาลตำบลช่องลม

จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ ปง./ชง.

หากมีพนักงานผู้ใดประสงค์จะขอโอน(ย้าย)และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งดังกล่าว ให้ส่งคำร้องขอโอน สำเนาทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล หนังสือยินยอมให้โอน หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชามายังเทศบาลตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อประกอบการพิจารณารับโอนต่อไป


โพสต์โดย Aministrator
เปิดอ่านจำนวน : 00116 ครั้ง