|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมด > ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ > ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
 
 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน : สำนักปลัดเทศบาล
 

ข่าวประชาสัมพันธ์


 

             ด้วยเทศบาลตำบลช่องลม  ได้จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของเทศบาลตำบลช่องลม สามารถนำหลักคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมจรรยา มาใช้ในการดำเนินชีวิตมีการพัฒนาด้านอารมณ์ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี สร้างวินัย และการสร้างจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดีให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในการนำไปเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรมจริยธรรม อีกทั้งเพื่อปลุกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยคำนึงถึงหลักคุณธรรม จริยธรรม ทำงานให้มีประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการทำงาน #้เป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 40 คน ในวันที่ 26 มิถุนายน  2563  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร  #ผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมอบรมตามโครงการฯ ดังกล่าว #สามารถติดต่อสอบถามและกรอกเอกสารใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล #ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 มิถุนายน  2563 #ทั้งนี้ หากเทศบาลได้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ครบตามเป้าหมายแล้ว เทศบาลจะขอปิดรับสมัครก่อนครบกำหนดตามวันดังกล่าว


โพสต์โดย Aministrator
เปิดอ่านจำนวน : 00078 ครั้ง