|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมด > ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ > ประกาศรับสมัครบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี2558
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
 
 

ประกาศรับสมัครบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี2558
หน่วยงาน : กองการศึกษา
 

ประกาศรับสมัครบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ประจำปี  ๒๕๕๘

ในระหว่างวันที่  ๒ – ๘  เมษายน  ๒๕๕๘

ณ  วัดบึงพระนางทอง  หมู่ที่ ๘  ตำบลช่องลม  อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร

***********************************************************************************

          ในวันที่  ๒  เมษายน  เป็นวันคล้ายพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  กำหนดจัดบรรพชาสามเณร  เนื่องในโอกาสมหามงคลดังกล่าว  พสกนิกรชาวไทยควรจักได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ด้วยการบำเพ็ญความดีถวายเป็นพระราชกุศล

  รับสมัครตั้งแต่วันนี้  จนถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๘

- สามารถสมัครได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลช่องลม โทร. ๐๕๕ – ๗๔๑๖๖๖  ต่อ๑๖๓ หรือสมัครได้ที่  วัดบึงพระนางทอง หมู่ที่ ๘  โทร ๐๘๘-๑๗๔๔๙๙๑ หรือ ๐๘๘- ๑๕๘๕๔๕๘  พระอาจารย์ประกาศ  

คุณสมบัติการรับสมัครบรรพชาสามเณร

๑.      เพศชาย

๒.      อายุ  ๙  ปีขึ้นไป

                      ๓.     มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฏร์ของเทศบาลตำบลช่องลม

                      ๔.    นับถือศาสนาพุทธ

เอกสารประกอบการสมัครบรรพชาสามเณร

          ๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ถ่ายเอกสารรับรองสำเนา  ๑ชุด)

          ๒. สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ่ายเอกสารรับรองสำเนา ๑ ชุด)

กำหนดการบรรพชา  ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งเเต่เวลา ๐๘.๐๐น.เป็นต้นไป


โพสต์โดย Aministrator
เปิดอ่านจำนวน : 00399 ครั้ง