|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมด > ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ > กำหนดการออกบริการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือนตุลาคม 2555
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
 
 

กำหนดการออกบริการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือนตุลาคม 2555
หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม
 

          กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลตำบลช่องลม จะออกบริการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ ประจำเดือนตุลาคม  2555  ในวันที่  9 - 12 ตุลาคม  2555  (สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการรายใหม่ ที่ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพ    เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2555  สามารถตรวจสอบรายชื่อการมีสิทธิขอรับเงินได้  ณ  ที่ทำการกำนันตำบลช่องลม และที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  โดยท่านสามารถมารับเงินเบี้ยยังชีพฯ ได้ในวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น พร้อมกับผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพฯรายเก่า) 

        และกองสาธารณสุขฯ ได้จัดทำแผนการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ประจำเดือนตุลาคม ซึ่งกำหนดการจะออกดำเนินการพร้อมกับกองสวัสดิการสังคม กิจกรรมมีดังนี้  1. นันทนาการผู้สูงอายุ 2. รับซื้อขยะรีไซเคิล

      กำหนดการออกบริการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ  ประจำเดือนตุลาคม  2555

วันที่  9  ตุลาคม  2555 

เวลา 08.30 น.  หมู่ที่ 1  ณ  ศาลาวัดบ้านช่องลม

เวลา 13.00 น.  หมู่ที่ 4  ณ ศาลาวัดบ้านปรือพันไถ

วันที่  10  ตุลาคม  2555

เวลา  08.30 น.  หมู่ที่  2  ณ  ศาลาวัดบ้านเกศกาสร

เวลา  13.00 น.  หมู่ที่  6  ณ  อาคารอเนกประสงค์  หมู่ที่ 6

วันที่  11  ตุลาคม  2555

เวลา 08.30 น.  หมู่ที่ 7  ณ ศาลาวัดบ้านคลองเจริญ

เวลา 13.00 น.  หมู่ที่ 8  ณ อาคารอเนกประสงค์  หมู่ที่ 8

วันที่  12  ตุลาคม  2555

เวลา 08.30 น. หมู่ที่ 3  ณ อาคารอเนกประสงค์  หมู่ที่ 3

เวลา 13.00 น. หมู่ที่ 5 ณ อาคารอเนกประสงค์ภายในบริเวณสำนักสงฆ์ศรีสุขศรัทราธรรม

หมายเหตุ  เอกสารที่ใช้ประกอบการรับเงินเบี้ยยังชีพ

                  1. กรณีมารับด้วยตนเอง   ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง

                  2. กรณีผู้มารับแทนฯ        สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิและของผู้มารับแทน อย่างละ  1  ชุด  กรณีมารับแทนมากกว่า 1 คน  ให้แนบเอกสารมาเท่าจำนวนที่มารับแทน  และต้องเป็นบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้สูงอายุและผู้พิการ

 

 


โพสต์โดย
เปิดอ่านจำนวน : 00719 ครั้ง