|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > แผนภูมิองค์กรเทศบาลตำบลช่องลม

  :: แผนภูมิองค์กรเทศบาลตำบลช่องลม

   
 
   
   

  :: โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลช่องลม

   
  สำนักปลัดเทศบาล
 

1. ฝ่ายอำนวยการ

 

1.1 งานธุรการ
1.2 งานการเจ้าหน้าที่
1.3 งานนิติการและเทศพานิชย์

 

2. ฝ่ายปกครอง

 

2.1 งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
2.2 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

   
  กองคลัง
 

1. ฝ่ายบริหารงานคลัง

 

1.1 งานธุรการ
1.2 งานการเงินและบัญชี
1.3 งานสถิติการคลัง
1.4 งานพัสดุและทรัพย์สิน

 

2. ฝ่ายพัฒนารายได้

 

2.1 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
2.2 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

   
  กองช่าง
 

1. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

 

1.1 งานธุรการ
1.2 งานวิศวกรรม
1.3 งานสถาปัตนกรรม
1.4 งานผังเมือง

 

2. ฝ่ายโยธา

 

2.1 งานสาธารณูปโภค
2.2 งานสวนสาธารณะ
2.3 งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ

   
  กองวิชาการและแผนงาน
 

1. ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

 

1.1 งานธุรการ
1.2 งานประชาสัมพันธ์

 

2. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

 

2.1 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
2.2 งานจัดทำงบประมาณ

   
  กองการศึกษา
 

1. ฝ่ายบริหารการศึกษา

 

1.1 งานธุรการ
1.2 งานการศึกษาปฐมวัย

 

2. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 

2.1 งานกิจกรรมวันเด็กและเยาวชน
2.2 งานกีฬาและนันทนาการ
2.3 งานกิจกรรมการศาสนา
2.4 งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม

 

3. โรงเรียนเทศบาลช่องลม

   
  กองสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อม
 

1. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

 

1.1 งานธุรการ
1.2 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
1.3 งานรักษาความสะอาด

 

2. ฝ่ายบริการสาธารณสุข

 

2.1 งานส่งเสริมสุขภาพ
2.1 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
2.3 งานสัตวแพทย์

   
  กองสวัสดิการสังคม
 

1. ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม

 

1.1 งานธุรการ
1.2 งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน

 

2. ฝ่ายพัฒนาชุมชน

 

2.1 งานพัฒนาชุมชน
2.2 งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

   
  หน่วยงานตรวจสอบภาพใน
 

1. งานตรวจสอบภายใน