|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ > ความคืบหน้าเรื่องร้องเรียน
 
 
 
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

สถานะ
  ดำเนินการเสร็จแล้ว
วันที่แจ้ง 5 มิถุนายน 2560/20:08:34
ผู้แจ้งร้องเรียน
ผู้ปกครองนักเรียน
รายละเอียด โรงเรียนเทศบาลช่องลม เปิดเทอมมาได้ นี่ก็เข้าอาทิตย์ที่ 4 แล้ว ทำไมไม่เห็นมีหนังสือให้นักเรียนเรียนเลยล่ะ หนังสืออ่านไม่มีสักเล่มเลย มีแต่สมุดไม่กี่เล่ม วันๆ นักเรียน ๆ อะไร เอาอะไรมาสอน ทำไมโรงเรียนไม่เตรียมให้พร้อม เรื่องแบบนี้ทำไมไม่เตรียมตั้งแต่ตอนปิดเทอม เป็นเรื่องสำคัญจำเป็น ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไง ครูทำงานกันยังไง เกิดมาเพิ่งเคยเจอ เปิดเทอมจะเป็นเดือน ลูกกับบ้านมาไม่มีหนังสืออ่าน ถ้าเป็นลูกคุณ จะรู้สึกยังไง เร่งๆ ซื้อหนังสือให้นักเรียนสักที ที่อื่นเขาได้รับหนังสือตั้งแต่เปิดเทอม บางโรงเรียนได้รับก่อนเปิดเทอมให้กลับมาเขียนชื่อที่บ้านรอได้อีก ช่วยปรับปรุงหน่อยน่ะ สงสัยว่าครูสอนกันได้ยังไง
   


  โพสต์ลำดับที่ : 1    
 
โพสต์โดย : / วันที่ 14 มิถุนายน 2560/

เรียน ผู้ปกครองนักเรียน 

           ตามที่ ผู้ปกครองนักเรียน ได้ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์เทศบาลตำบลช่องลม กรณีนักเรียนยังไม่ได้รับหนังสือเรียนในช่วงเปิดเทอมและข้อสงสัยในการสอนของครู ทางโรงเรียนเทศบาลช่องลม สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลช่องลม ขอชี้แจงดังนี้

                  1. หนังสือเรียนที่นักเรียนได้รับทุกปีการศึกษาเป็นหนังสือยืมเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีระเบียบและแนวทางการจัดซื้อหนังสือโดย มีลำดับขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่  1  ครูผู้สอนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกหนังสือตามเหตุผลเชิงคุณค่าทางวิชาการ 

ขั้นตอนที่  2  เสนอคณะกรรมการ บริหารหลักสูตรและวิชาการ

ขั้นตอนที่ 3   ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยทางกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีการอนุมัติใช้เงินสะสมเพิ่มเติม เนื่องจากในปีที่ผ่านมา มีหนังสือบางส่วนที่ได้ไม่ครบตามจำนวน และตามความต้องการของเนื้อหารายวิชาที่ต้องเรียนเพิ่มตามนโยบายของรัฐบาล โดยทางโรงเรียนได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่  5/2559 วันที่ 28  มีนาคม 2560

                 ดังนั้น ทางโรงเรียนได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนในช่วงเดือน เมษายน 2560 และโรงเรียน ได้รับหนังสือ จัดสรรงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2560 งบอุดหนุน เพื่อสนับสนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่นแล้วนั้น ตามเลขหนังสือ มท.0816.2/ว686 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560 เพื่อรับทราบยอดเงินที่สามารถจัดซื้อหนังสือได้ตามงบประมาณที่สนับสนุนจากรัฐบาล ทางโรงเรียนจึงดำเนินการจัดหาหนังสือตามขั้นตอน ซึ่งทางโรงเรียน ต้องขออภัยท่านผู้ปกครองที่ไม่สามารถนำหนังสือแจกให้นักเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนได้ทัน และไม่ได้ละเลยในการเตรียมการใดๆ ทั้งสิ้น ทางโรงเรียนได้ดำเนินการทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามระเบียบที่ถูกต้อง อีกทั้งโรงเรียนมีหนังสือยืมเรียนของเดิมที่ได้จัดสรรมาในปีงบประมาณ 2559 มาใช้ในชั้นเรียน ซึ่งไม่ได้แจกนักเรียนไปอ่านที่บ้าน เนื่องจาก หนังสือมีจำนวนยังไม่เพียงพอต่อนักเรียนทุกคน จึงให้ใช้เฉพาะในห้องเรียนในช่วงแรก ซึ่งร้านหนังสือได้ดำเนินการจัดส่งให้ทางโรงเรียน ซึ่งทางร้านกำหนดส่ง ในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 และโรงเรียนกำลังดำเนินการตรวจเช็คจำนวนและจัดสรรตามระดับชั้นต่อไป  ทางโรงเรียนจึงขอชี้แจงในเรื่องการจัดหาหนังสือเรียนตามเหตุผลดังกล่าว

                2. ในประเด็นที่ผู้ปกครองสงสัยว่าครูสอนได้อย่างไรนั้น โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และตามเอกสารประกอบการสอนของโรงเรียนเทศบาลช่องลม ฉบับปรับปรุง 2560 โดยมีแผนการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา และแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับอนุบาล ที่มีขั้นตอนและกระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยฝ่ายวิชาการเป็นผู้ติดตามนิเทศการจัดการเรียนการสอน ซึ่งหนังสือเรียนเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสื่อการเรียนการสอนเท่านั้น และครูผู้สอนได้จัดทำสื่อการเรียนการสอนด้วยตนเอง ทำให้น่าสนใจมากกว่าจะเรียนในตำราอย่างเดียว ทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความหลากหลายมากขึ้น อีกทั้งยังมีการสอนในภาคปฏิบัติ ซึ่งทางโรงเรียนไม่ได้เพิกเฉยในการดำเนินการใดๆ จึงขอชี้แจงให้ผู้ร้องร้องได้รับทราบ และขอขอบคุณท่านที่ได้แจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์มา ณ โอกาสนี้

                


 
  โพสต์ลำดับที่ : 2    
 
โพสต์โดย : / วันที่ 6 มิถุนายน 2560/

เรียน ผู้ปกครองนักเรียน

                 ตามที่ ผู้ร้องเรียนได้แจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์เทศบาลตำบล ช่องลม www.chonglom.go.th  เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 20:08:34  น. ความละเอียดทราบแล้วนั้น

                 เทศบาลตำบลช่องลม  ได้รับทราบข้อร้องเรียนดังกล่าวแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ