|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ > ความคืบหน้าเรื่องร้องเรียน
 
 
 
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

สถานะ
  ดำเนินการเสร็จแล้ว
วันที่แจ้ง 21 กรกฏาคม 2561/11:12:17
ผู้แจ้งร้องเรียน
เป้
รายละเอียด ถังขยะเล็กขนาดนั้นไม่ต้องเอามาให้จะดีกว่า ไปเอาความคิดแบบนั้นมาจากไหน มันไม่เหมาะสมเลย ถังแบบเก่าก้อดีอยู่แล้วจะเก็บไปทำไมมันเปลืองงบประมาณป่าวๆ จะทำไรก็ไม่สอบถามชาวบ้านเลยว่าเขาต้องการแบบไหน ถังขยะในรถจะใหญ่กว่าอีก
   


  โพสต์ลำดับที่ : 1    
 
โพสต์โดย : / วันที่ 31 กรกฏาคม 2561/

เรียน ผู้ร้องเรียน ร้องทุกข์

ตามที่เทศบาลตำบลช่องลมได้เปลี่ยนวิธีการจัดการขยะชุมชน โดยการสนับสนุนถังขยะครัวเรือนขนาด 11 แกลลอนให้กับผู้ลงชื่อขอรับบริการการเก็บขนขยะ จำนวน 1 ใบเพื่อรองรับขยะแห้งครัวเรือน จ่ายค่าดำเนินการจัดการขยะเดือนละ 10บาทนั้น

เทศบาลตำบลช่องลมขอเรียนว่าการดำเนินการตามหลักการดังกล่าวมีหลักแนวคิดดังนี้

1. จากสถิติการดำเนินการเก็บขนขยะของเทศบาลตำบลช่องลม พบว่า มีขยะเข้าสู่บอกบำบัด เฉลี่ย ประมาณเดือนละ   30 ตัน ซึ่งส่วนใหญ่ยังคงมีขยะเปียกเป็นจำนวนมาก จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในอัตราตันละ 350 บาท รวมค่าใช้จ่ายเฉลี่ย เดือนละประมาณ  10,000 บาท และมีแนวโน้มจะเพิ่มค่าบำบัดขึ้นเป็นอัตราตันละ 1, 200 บาท หากไม่มีการคัดแยกขยะเปียกออกจากขยะทั่วไปซึ่งจะทำให้เทศบาลตำบลช่องลมต้องจ่ายค่าบำบัดขยะถึงปีละกว่า 430,000 บาท

2. ตามนโยบายรัฐบาลในการดำเนินการจัดการขยะ มีแนวคิดให้ลดปริมาณขยะสู่บ่อบำบัด เพื่อลดปัญหาการก่อมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อนจากก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการหมักขยะในหลุมบำบัด ซึ่งผลการศึกษาขยะของกรมควบคุมมลพิษ พบว่า องค์ประกอบของขยะที่นำไปบ่อบำบัด 100 ส่วน (100 %) มีสัดส่วนขยะแต่ละประเภท ดังนี้

2.1 ขยะอินทรีย์หรือขยะย่อยสลายได้ สัดส่วนถึง 64 ส่วน( 64%) 

2.2  ขยะรีไซเคิลหรือขยะขายได้   30 ส่วน( 30%) 

2.3  ขยะอันตราย  3 ส่วน( 3%)

2.4  ขยะทั่วไป 3 ส่วน( 3%) 

ซึ่งจากการศึกษาดังกล่าว หากเทศบาลตำบลช่องลมสามารถคัดแยกขยะแต่ละส่วนออกมาใช้ประโยชน์และขยะอันตรายถูกนำไปกำจัดอย่างถูกต้องจะมีขยะเพียง 3 ส่วนที่จำเป็นต้องนำไปบำบัดระบบบำบัดของเทศบาลลานกระบือ จะเสียค่าใช้จ่ายเพียงปีละ 12,900 บาท

และจากสถิติปริมาณขยะของเทศบาลตำบลช่องลมคัดแยกแล้วเหลือ 3 ส่วนจะมีขยะอยู่ประมาณสัปดาห์ละ 1.69 ตัน หรือประมาณสัปดาห์ละ 1.5 กิโลกรัมต่อครัวเรือน จึงจัดหาถังขยะขนาด 11 แกลลอนสนับสนุนให้กับผู้ขอรับบริการเก็บขนขยะ ซึ่งน่าจะเพียงพอต่อสัปดาห์ 

3. ตามพระราชบัญญัติความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ. ศ.  2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2560 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ. ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ได้กำหนดให้ขยะ และเหตุรำคาญเป็นการกระทำที่ต้องได้รับการควบคุมดังนั้นการสร้างความรำคาญทั้งกลิ่น สี แสง เสียงและควัน ต้องได้รับการควบคุมและกำหนดวิธีปฏิบัติไว้

ดังนั้น เทศบาลตำบลช่องลม จึงได้นำแนวคิดในการลดขยะต้นทางโดยสนับสนุนถังขยะขนาด       11 แกลลอน สำหรับรองรับขยะทั่วไปครัวเรือน ส่วนขยะเปียกขยะอินทรีย์ครัวเรือนให้ประชาชนดำเนินการนำไปใช้ประโยชน์เช่นเลี้ยงสัตว์ ทำปุ๋ยทำเสวียนรอบต้นไม้เพื่อใช้เป็นที่หมักขยะอินทรีย์ ไม่เผา ขยะขายได้ให้แยกออกไว้ขายและขยะอันตรายให้นำไปรวบรวมไว้ในถังแดงบ้านผู้ใหญ่บ้าน 

ทั้งนี้เทศบาลตำบลช่องลมได้ออกประชาสัมพันธ์และชี้แจงให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบแล้วโดยมีมติดังนี้

1. ประชาชนที่ประสงค์จะให้เทศบาลตำบลช่องลมเก็บขนขยะเพื่อไปกำจัดให้ให้แสดงความจำนงขอรับถังเพื่อใช้รองรับขยะครัวเรือน หากไม่ประสงค์ให้เทศบาลจัดเก็บขยะให้ ก็ไม่ต้องขอถังขยะและไม่ต้องจ่ายค่าดำเนินการเก็บขนขยะ แต่ต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย ไม่ให้เกิดเหตุรำคาญแก่ชุมชนหรือเพื่อนบ้าน เช่น ควันจากการเผา กลิ่นจากขยะเน่า เป็นต้น

2. ครัวเรือนจะร่วมกันคัดแยกขยะอินทรี และขยะขายได้ออกจากขยะทั่วไป เพื่อช่วยลดปริมาณและค่าใช้จ่ายของขยะในการบำบัด

3 ครัวเรือนจะแยกขยะอันตรายออกไปกำจัดอย่างถูกต้อง โดยฝากไว้ในถังขยะแดงที่บ้านผู้ใหญ่บ้าน

**ผลการดำเนินงานวันแรก วันที่ 16กรกฎาคม 2561ซึ่งเก็บขนหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5  สถิติเดิมมีขยะอยู่เฉลี่ยประมาณ   1,800 กิโลกรัม ถึง  2,500 กิโลกรัม ขยะวันที่ 16 จากการชั่งที่บ่อบำบัด  จำนวนลดลง เหลือเพียง 565 กิโลกรัม ซึ่งลดลงมากกว่า 3 เท่าตัว

อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานดังกล่าว เพิ่งเริ่มดำเนินการเมื่อ วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 โดยดำเนินการตามตารางคือวันจันทร์เก็บขนหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5  วันอังคารเก็บขนหมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 วันพุธเก็บขนหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 8 และวันพฤหัสบดีเก็บขนหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 1 และอาจมีข้อจำกัดที่อาจเป็นปัญหาอยู่บ้างจึงขอเวลาศึกษาข้อมูลถึงสิ้นเดือนนี้**

หากมีข้สงสัย ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามได้ที่

1. นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม 0897037391
2. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 0633133932

 
  โพสต์ลำดับที่ : 2    
 
โพสต์โดย : / วันที่ 23 กรกฏาคม 2561/

เรียน ผู้แจ้งร้องเรียน เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม  2561

                 ตามที่ ผู้ร้องเรียนได้แจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์เทศบาลตำบล ช่องลม www.chonglom.go.th  เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2561   เวลา 11:12:17 น. ความละเอียดทราบแล้วนั้น

                 เทศบาลตำบลช่องลม  ได้รับทราบข้อร้องเรียนดังกล่าวแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ