|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > ระเบียบ > รายการพรบ./พรก.
 

 รายการ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 22
หน้า 1 / 2 ถัดไป หน้าสุดท้าย

โฟส : 12 พฤษภาคม 2563/13:57:49
พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
 
อ่าน 000025 ท่าน
 
 
โฟส : 21 มิถุนายน 2562/18:22:55
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
 
อ่าน 000076 ท่าน
 
 
โฟส : 21 มิถุนายน 2562/18:22:28
พระราชกฤษฏีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในกาปรระเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ. 2562
 
อ่าน 000076 ท่าน
 
 
โฟส : 21 มิถุนายน 2562/18:21:51
พระราชกฤษฏีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
 
อ่าน 000076 ท่าน
 
 
โฟส : 21 มิถุนายน 2562/18:21:29
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
 
อ่าน 000073 ท่าน
 
 
โฟส : 21 มิถุนายน 2562/18:20:39
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559
 
อ่าน 000077 ท่าน
 
 
โฟส : 21 มิถุนายน 2562/18:20:14
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2558
 
อ่าน 000074 ท่าน
 
 
โฟส : 21 มิถุนายน 2562/18:19:32
พระราชกฤษฏีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560
 
อ่าน 000072 ท่าน
 
 
โฟส : 21 มิถุนายน 2562/18:18:52
พระราชกฤษฏีกา เปลี่ยนชื่อกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 
อ่าน 000073 ท่าน
 
 
โฟส : 21 มิถุนายน 2562/18:18:06
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552
 
อ่าน 000081 ท่าน
 
 
โฟส : 21 มิถุนายน 2562/18:16:39
พระราชกฤษฏีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2537
 
อ่าน 000076 ท่าน
 
 
โฟส : 21 มิถุนายน 2562/18:16:20
พระราชกฤษฏีกา ระเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2542
 
อ่าน 000074 ท่าน
 
 
โฟส : 21 มิถุนายน 2562/18:15:40
พระราชกฤษฏีกา ระเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2539
 
อ่าน 000075 ท่าน
 
 
โฟส : 21 มิถุนายน 2562/18:15:17
พระราชกฤษฏีกา ระเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2538
 
อ่าน 000076 ท่าน
 
 
โฟส : 21 มิถุนายน 2562/18:14:40
พระราชกฤษฏีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2535
 
อ่าน 000071 ท่าน
 
 
โฟส : 21 มิถุนายน 2562/18:13:13
พระราชกฤษฏีกา ระเบียบพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2519
 
อ่าน 000076 ท่าน
 
 
โฟส : 18 มิถุนายน 2561/18:22:07
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 
อ่าน 000186 ท่าน
 
 
โฟส : 18 มิถุนายน 2561/18:18:20
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 
อ่าน 000164 ท่าน
 
 
โฟส : 27 พฤศจิกายน 2556/14:48:16
พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ฉบับที่ ๔
 
อ่าน 000347 ท่าน
 
 
โฟส : 19 ตุลาคม 2556/15:54:34
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผุู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
 
อ่าน 000308 ท่าน
 
 

 รายการ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 22
หน้า 1 / 2 ถัดไป หน้าสุดท้าย