|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > ระเบียบ > รายการพรบ./พรก.
 

 รายการ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 29
หน้า 1 / 2 ถัดไป หน้าสุดท้าย

โฟส : 6 ตุลาคม 2563/10:53:18
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560
 
อ่าน 000083 ท่าน
 
 
โฟส : 6 ตุลาคม 2563/10:53:08
พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
 
อ่าน 000081 ท่าน
 
 
โฟส : 6 ตุลาคม 2563/10:52:57
พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
 
อ่าน 000077 ท่าน
 
 
โฟส : 6 ตุลาคม 2563/10:52:44
พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
 
อ่าน 000087 ท่าน
 
 
โฟส : 6 ตุลาคม 2563/10:52:32
พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 
อ่าน 000085 ท่าน
 
 
โฟส : 6 ตุลาคม 2563/10:52:16
พรบ.จัดตั้งศาลปกครองพ.ศ.2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 
อ่าน 000081 ท่าน
 
 
โฟส : 6 ตุลาคม 2563/10:52:01
พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และแก้ไขเพิ่มเติม
 
อ่าน 000077 ท่าน
 
 
โฟส : 6 ตุลาคม 2563/10:51:45
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ.2542
 
อ่าน 000081 ท่าน
 
 
โฟส : 6 ตุลาคม 2563/10:51:32
พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
 
อ่าน 000084 ท่าน
 
 
โฟส : 6 ตุลาคม 2563/10:51:21
พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
 
อ่าน 000080 ท่าน
 
 
โฟส : 6 ตุลาคม 2563/10:51:10
พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง พ.ศ.2561
 
อ่าน 000081 ท่าน
 
 
โฟส : 6 ตุลาคม 2563/10:50:51
พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
 
อ่าน 000080 ท่าน
 
 
โฟส : 12 พฤษภาคม 2563/13:57:49
พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
 
อ่าน 000115 ท่าน
 
 
โฟส : 21 มิถุนายน 2562/18:22:55
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
 
อ่าน 000164 ท่าน
 
 
โฟส : 21 มิถุนายน 2562/18:22:28
พระราชกฤษฏีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในกาปรระเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ. 2562
 
อ่าน 000166 ท่าน
 
 
โฟส : 21 มิถุนายน 2562/18:21:51
พระราชกฤษฏีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
 
อ่าน 000170 ท่าน
 
 
โฟส : 21 มิถุนายน 2562/18:21:29
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
 
อ่าน 000169 ท่าน
 
 
โฟส : 21 มิถุนายน 2562/18:20:39
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559
 
อ่าน 000168 ท่าน
 
 
โฟส : 21 มิถุนายน 2562/18:20:14
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2558
 
อ่าน 000167 ท่าน
 
 
โฟส : 21 มิถุนายน 2562/18:19:32
พระราชกฤษฏีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560
 
อ่าน 000162 ท่าน
 
 

 รายการ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 29
หน้า 1 / 2 ถัดไป หน้าสุดท้าย