|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > ระเบียบ > รายการพรบ./พรก.
 

 รายการ 1 ถึง 6 จากทั้งหมด 6
หน้า 1 / 1

โฟส : 18 มิถุนายน 2561/18:22:07
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 
อ่าน 000098 ท่าน
 
 
โฟส : 18 มิถุนายน 2561/18:18:20
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 
อ่าน 000070 ท่าน
 
 
โฟส : 27 พฤศจิกายน 2556/14:48:16
พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ฉบับที่ ๔
 
อ่าน 000258 ท่าน
 
 
โฟส : 19 ตุลาคม 2556/15:54:34
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผุู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
 
อ่าน 000236 ท่าน
 
 
โฟส : 19 ตุลาคม 2556/15:39:37
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2546
 
อ่าน 000262 ท่าน
 
 
โฟส : 19 ตุลาคม 2556/15:25:21
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545
 
อ่าน 000256 ท่าน
 
 

 รายการ 1 ถึง 6 จากทั้งหมด 6
หน้า 1 / 1