|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > ระเบียบ > รายการระเบียบปฏิบัติ
 

 รายการ 1 ถึง 17 จากทั้งหมด 17
หน้า 1 / 1

โฟส : 18 มิถุนายน 2561/18:38:49
กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิ์อุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ.2560
 
อ่าน 000147 ท่าน
 
 
โฟส : 18 มิถุนายน 2561/18:36:22
กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2560
 
อ่าน 000140 ท่าน
 
 
โฟส : 18 มิถุนายน 2561/18:35:23
กฎกระทรวงกำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ 2560
 
อ่าน 000139 ท่าน
 
 
โฟส : 18 มิถุนายน 2561/18:31:47
กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ฯ
 
อ่าน 000143 ท่าน
 
 
โฟส : 18 มิถุนายน 2561/18:30:59
กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุุ โดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560
 
อ่าน 000140 ท่าน
 
 
โฟส : 18 มิถุนายน 2561/18:29:44
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560
 
อ่าน 000141 ท่าน
 
 
โฟส : 18 มิถุนายน 2561/18:27:37
กฏกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐฯ
 
อ่าน 000142 ท่าน
 
 
โฟส : 18 มิถุนายน 2561/18:24:37
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 
อ่าน 000168 ท่าน
 
 
โฟส : 27 พฤศจิกายน 2556/14:42:34
การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล
 
อ่าน 000349 ท่าน
 
 
โฟส : 27 พฤศจิกายน 2556/14:38:15
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรืื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นรับรองว่าคุณวุฒินั้นเป้นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง(ฉบับที่ ๓)
 
อ่าน 000313 ท่าน
 
 
โฟส : 19 ตุลาคม 2556/16:08:36
ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการทำลายบัตรเลือกตั้ง พ.ศ. 2553
 
อ่าน 000787 ท่าน
 
 
โฟส : 19 ตุลาคม 2556/16:06:41
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2554
 
อ่าน 000384 ท่าน
 
 
โฟส : 19 ตุลาคม 2556/16:05:41
ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
 
อ่าน 000484 ท่าน
 
 
โฟส : 19 ตุลาคม 2556/16:01:49
ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
 
อ่าน 000422 ท่าน
 
 
โฟส : 19 ตุลาคม 2556/16:00:15
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
 
อ่าน 000389 ท่าน
 
 
โฟส : 19 ตุลาคม 2556/15:55:58
ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2554
 
อ่าน 000431 ท่าน
 
 
โฟส : 13 มีนาคม 2556/19:51:04
ซักซ้อมแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 
อ่าน 000440 ท่าน
 
 

 รายการ 1 ถึง 17 จากทั้งหมด 17
หน้า 1 / 1