|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > ระเบียบ > รายการแผนพัฒนาสามปี
 

 รายการ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 33
หน้า 1 / 2 ถัดไป หน้าสุดท้าย

โฟส : 26 เมษายน 2564/10:14:48
กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏ่ิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน ปี พ.ศ.2564
 
อ่าน 000019 ท่าน
 
 
โฟส : 26 เมษายน 2564/09:41:16
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี พ.ศ. 2564
 
อ่าน 000020 ท่าน
 
 
โฟส : 16 เมษายน 2564/15:44:15
รายงานการวิเคราะห์ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2563
 
อ่าน 000025 ท่าน
 
 
โฟส : 29 มีนาคม 2564/14:02:26
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2563
 
อ่าน 000030 ท่าน
 
 
โฟส : 29 มีนาคม 2564/13:52:00
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสียงการทุจริต ประจำปี 2564
 
อ่าน 000032 ท่าน
 
 
โฟส : 29 มีนาคม 2564/13:49:19
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564
 
อ่าน 000037 ท่าน
 
 
โฟส : 29 มีนาคม 2564/11:47:02
ประกาศเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการของผู้บริหารเทศบาลตำบลช่องลม
 
อ่าน 000028 ท่าน
 
 
โฟส : 29 มีนาคม 2564/11:31:34
คำสั่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลช่องลม
 
อ่าน 000034 ท่าน
 
 
โฟส : 26 มกราคม 2564/09:15:05
ประกาศเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) ครั้งที่ 8/2564
 
อ่าน 000064 ท่าน
 
 
โฟส : 23 พฤศจิกายน 2563/09:10:53
ประกาศเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3)
 
อ่าน 000087 ท่าน
 
 
โฟส : 19 มิถุนายน 2563/14:29:24
ประกาศเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
 
อ่าน 000157 ท่าน
 
 
โฟส : 21 พฤษภาคม 2563/09:32:30
ประกาศเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 6/2563
 
อ่าน 000157 ท่าน
 
 
โฟส : 12 พฤษภาคม 2563/14:26:09
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลช่องลม ประจำปี 2562
 
อ่าน 000138 ท่าน
 
 
โฟส : 12 พฤษภาคม 2563/14:19:10
ประกาศเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564)
 
อ่าน 000128 ท่าน
 
 
โฟส : 6 พฤษภาคม 2563/09:35:45
ประกาศเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2563
 
อ่าน 000151 ท่าน
 
 
โฟส : 9 เมษายน 2563/14:11:03
ประกาศเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบลช่องลม ครั้งที่ 5/2563
 
อ่าน 000159 ท่าน
 
 
โฟส : 13 สิงหาคม 2562/14:34:32
ประกาศเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลตำบลช่องลม ครั้งที่ 4/2562
 
อ่าน 000190 ท่าน
 
 
โฟส : 13 สิงหาคม 2562/14:32:39
ประกาศเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลตำบลช่องลม ครั้งที่ 3/2562
 
อ่าน 000182 ท่าน
 
 
โฟส : 9 กรกฏาคม 2562/16:31:41
ประกาศเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 2/2562
 
อ่าน 000199 ท่าน
 
 
โฟส : 14 มิถุนายน 2562/17:19:50
ประกาศเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 
อ่าน 000283 ท่าน
 
 

 รายการ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 33
หน้า 1 / 2 ถัดไป หน้าสุดท้าย